• தொடர்பு

  • சிவபுரம் ஐயாவின் அருளுரை - ஒலித்தட்டு

    சிவநாமம்

    நமச்சிவாய நாமத்தின் பெருமையையும் பிறப்புக்களின் தன்மையும் எடுத்துரைக்கிறது